سیستم سازی چیست

تیم روشنگران راه زندگی

وب 11-min

           سیستم سازی 

سیستم سازی بیش از ۲۵ سال از زمانی که مایکل گربر برای اولین بار مفهوم سیستم سازی کسب و کار را به طور رسمی بیان کرد میگذرد. در طول این سالها پیشرفت های زیادی در راستای توسعه فناوری صورت گرفته و امروزه برنامه های نرم افزاری مبتنی بر فناوری اطالعات محوریت بسیاری از عملیات تجاری مانند بودجه بندی ،منابع انسانی و مدیریت عملکرد را تشکیل میدهند.

سیستم سازی در سال ۲۰۱۱ کتاب گربر درباره ی سیستم سازی، به عنوان کتاب اول درزمینه ی کسب و کار در شناخته شد و این نشان دهنده ی اهمیت این موضوع است. فرآیند سیستم سازی جزء مهمی از کسب و کارهای امروزی شناخته میشود و سمینارها و کارگاههای آموزشی متعددی درسراسر دنیا در این زمینه برگزار میگردد.اگر چه میلیونها کسب و کار بزرگ و کوچک در سراسر جهان وجود دارد.اما فقط تعداد کمی از آنها موفق میشوند به اهداف بلند خود دست پیدا کنند.  تحقیقان نشان میدهد.که بیش از۸۵ درصد از کسب و کارها هیچگونه سیستمی ندارند و کاملا وابسته به اشخاص هستند.این مسئله آنها را به شدت ناپایدار میکند به طوری که مدت کوتاهی بعد از آغاز کار دچار بحرانهای جدی میشوند. سیستم سازی  همچنین در کاهش هزینه ها مؤثر بوده و ازطریق خودکارسازی وظایف تکراری، کاهش ریسکها و بهبود عملیاتها حدود ۳۰ تا ۰ درصد هزینه های کسب و کار را کاهش می دهد. به طور میانگین سیستم سازی در کسب و کار بهره وری را بین۲۰  تا ۳۰ درصدافزایش داده و بازده ی فروش را۱۲/۵درصدافزایش میدهد. طراحی سیستم برای کسب و کار، نیاز به تعداد کارمندان بیشتر را تا۱۲درصد کاهش داده و سرعت پروژه ها را در کمتر از ۶     ماه تا     ۶۵ درصدگذاری درسیستم سازی را افزایش میدهد.7۸درصداز سازمانها سرمایه باعث افزایش انعطاف پذیری خود میدانند و معتقدند که این کار به تقویت روابط با مشتریان کمک شایانی میکند.سیستم سازی راهکارهای عملی برای تولید درآمد بیشتر با کار کمتر(ثروت هوشمند) محیط کسب و کار همواره در حال تغییر است، از این رو کسب و کارهایی میتوانند پایدار بمانندکه خودرا با تغییرات مختلف هماهنگ کنند. سیستم سازی کسب و کار یک رویکردسیستماتیک است که سبب میشود.کارها به صورت مؤثرتر کارآمدتر و با سازگاری بیشتر با محیط انجام شوند.به مجموعهای از اصول و روش هایی که فرایند انجام فعالیتها و وظایف را دریک شرکت مشخص میکنند، سیستم سازی در کسب و کار گفته میشود. به زبان ساده، در هر کسب و کاری چارچوب ها، سیاستها و روشهای کاری و تجاری وجود دارد مه تمام فرآیندهای کلیدی بر اساس آنها به صورت منظم و یکپارچه انجام میشوند.این سیاست ها از کارهای ساده مانندنحوه ی پاسخگویی به تلفن وو پروتکل های اداری تا فرآیندهای پیچیده تر مانند نحوه ی پاسخگویی به نیازهای مشتریان و ایجاد رضایت درآنها را شامل میشود.سیستم سازی وظیفه ی ایجاداین چارچوب ها در هر کسب وکاری را بر عهده دارد.باید بین کارآفرینانی که درباره موضوع یک کسب و کار معین اطلاع دارند و بین کارآفرینانی که بر تکنیکهای مختلف انجام یک کسب وکار مسلط هستند، تفاوت ویژهای قائل شد. به همین دلیل است که همواره کارآفرینانی که یک کسب و کار دارند سروع میکنند.پتانسیل بالینی برای شکست خوردن دارند. در واقع همه یک کسب و کار را آغاز میکنند، درباره ی آن کسب و کار اطلاعاتی دارند.اما فقط بعضی از آنها علاوه بر کسب اطلاعات، تکنیکهای مربوط به کسب و کار را آموخته اند.کسب و کارهایی که به سیستم سازی پرداخته باشنداز شانس بیشتری برای حضور پایدار در بازارهای رقابتی برخوردار هستند. این شانس بیشتربه دلیل سیستماتیک بودن کارها، تثبیت دستاوردهای قبلی و رو به جلو بودن آن ها است.سیستم :مجموعهای از عناصر به هم پیوسته است که خروجی مشخصی ایجاد میکند. کسب وکار هم یک سیستم است و مجموعه ای است که خروجی مشخصی ایجاد میکند. یک سیستم مجموعهای از عناصرهماهنگ، همسو شده و به هم پیوسته است. که برای تحقق هدفی خاص متمرکز شده­ اند. در واقع سیستم و سیستم سازی مجموعهای از فرایندها و فعالیتهای فعال است که بدون نیاز به مداخله انسان قابل اجرا بوده و همیشه در دسترس است. همه این تالشها در راستای رسیدن به هدفی خاص است. همواره با رشد کسب و کارتان، باید سیستمها و فرایندهایی را ایجاد کنید که با حد امکان کسب و کار را به سمت خودکار شدن سوق دهد.راز موفقیت در کسب وکار لزوما بیشتر کار کردن نیست. تمام مدیرانی که کسبوکارهای بزرگ را اداره میکنند با اصطالحی به نام “سیستم سازی”آشنا هستند.اگر به کسب و کارمان مثل یک سیستم نگاه کنیم شاید بتوانیم با ایجاد تغییراتی، باعث رشد آن شویم سیستم سازی یعنی یک قدم بسیارمهم و کلیدی در بهینه سازی افراد، استخدام افراد مناسب است.استخدام یک کار بسیار ارزشمند و وقت گیر است. اغلب مدیران به استخدام به دیدیک بحران نگاه میکنند که باید در کمترین زمان حل شود. یک سیستم ساز میداند باید وقت و انرژی کافی برای استخدام افرادمناسب بگذارد.سیستم سازی کارها در واقع انجام کارها به صورت خودکار می باشد. با سیستم سازی ما سازمان خود را به یک ماشین پول ساز تبدیل می کنیم. یعنی اینکه با انجام حداقل کارهای فیزیکی می توانیم به سود و ثروت بالایی دست پیدا کنیم. تصور این را داشته باشید که شما در خانه خود نشسته اید و پولی به حساب شما واریز می شود. نیم ساعت بعد دوباره حساب خود را بررسی کرده و مجددا متوجه خواهید شد که باز هم به حساب شما پولی واریز شده است.در حقیقت که فرایندانجام فعالیتها و وظایف را در یک شرکت مشخص میکنند، سیستم سازی کسب و کار گفته میشود.به مجموعه ای از اصول و روشهایی که فرآیند انجام فعالیتها و وظایف را در یک شرکت مشخص میکندسازی در کسب و کار گفته میشود.به زبان ساده، در هر کسب و کاری چارچوب ها، سیاست ها و روش های کاری و تجاری وجود دارد که تمام فرآیندهای کلیدی بر اساس آنها به منظم و یکپارچه انجام میشوند این سیاست ها از کارهای ساده مانند: نحوه ی پاسخگویی به تلفن و پروتکل های اداری تا فرآیندهای پیچیده تر مانند: نحوه ی پاسخگویی به نیازهای مشتریان و ایجاد رضایت در آنها را شامل میشود. سیستم سازی وظیفه ی ایجاد این چارچوب ها در هر کسب و کاری را بر عهده دارد. فرآیند سیستم سازی با همه ی اجزای یک کسب و کار مرتبط است و سیستم هایی از قبیل سیستم های موجودی، سیستم های پشتیبانی سیستم های آموزشی و ارزیابی، سیستمهای استخدام، سیستمهای فروش و… را شامل میشود.

انواع سیستم سازی : سیستمهای نرم که در برگیرنده ی افراد و ایده ها بوده و شیوه های مورد استفاده توسط کارکنان برای انجام کارها را شامل میشود. سیستم های سخت که مربوط به تجهیزات فیزیکی کسب و کار هستند و بهره وری و کارآمدی شرکت را افزایش میدهند. سیستمهای اطلاعاتی که شامل فرآیندهای فناوری اطلاعات هستند واطلاعات مربوط به عملیات کسب و کار را جمع آوری میکنند تا بین آنها مقایسه انجام داده و بهترین روش ها را را ارائه دهند.

مزایای سیستم سازی : حفظ دست آوردهای سازمان در طول زمان،کاهش خطای انسانی در انجام فرآیندها،مدیریت دانش،دسترسی ساده به اطلاعات و امکان تجزیه و تحلیل داده ها،تمرکز بیشتر مدیران در توسعه کسب و کار به جای کنترل فرآیندها 

                                                                                                                                                     روشنگران راه زندگی

دیدگاهتان را بنویسید

آموزش پیشنهادی روشنگرانی ها

این مقالات را هم بخوانید!

دیدگاهتان را بنویسید